Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Mare Coaching diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

U (natuurlijk persoon of rechtspersoon) gaat met Mare Coaching een overeenkomst aan wanneer:

 • U een offerte schriftelijk aan ons bevestigt.
 • U zich aanmeldt voor individuele coaching, workshops, trainingen, masterclasses, retraites of vrouwencirkels via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
 • U een schriftelijk, mondeling of telefonisch aanbod aanvaardt.

Contactgegevens

Vriezenveenstraat 135
5036 VH Tilburg

Telefoon: 06-29012658

Email: sandracoolen@outlook.com

Offerte

De offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na de datum ervan, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Annulering

 • Annuleren van een coaching sessie kan telefonisch tot 48 uur voor de dag waarop de afspraak staat gepland en dit dient door Mare Coaching te worden bevestigd. Wanneer u niet minimaal 48 uur voor de dag van de afspraak afzegt of niet op de desbetreffende afspraak verschijnt, worden de kosten van de afspraak in rekening gebracht.
 • Annuleren van een workshop kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang en dient door Mare Coaching te worden bevestigd. Bij annulering binnen 2 weken wordt 50% van de kosten van de betreffende workshop in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Annuleren van deelname aan een vrouwenademcirkel kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang. Bij annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de vrouwencirkel/ademcirkel wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Binnen de periode van 1 week wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Annulering van een training/masterclass/retraite kan kosteloos tot 5 dagen na ontvangstbevestiging van de inschrijving. Tot 60 dagen voor de training/masterclass/retraite worden 25% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 3 weken wordt 50% van de desbetreffende training/masterclass/retraite in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Betaling

Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden gedaan. Als betaling uitblijft dan kunnen wij een beroep doen op een incassobureau. U dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die wij redelijkerwijs moeten maken als betaling uitblijft.

Verzetten

Als Mare Coaching door ziekte of overmacht geen workshop, masterclass, training, vrouwencirkel of individuele coaching sessie kan geven, staat het Mare Coaching vrij om deze in overleg te verplaatsen naar een ander moment.

Verplaatsing en annulering workshop/training/vrouwencirkel

In geval van onvoldoende deelnemers kan Mare Coaching een workshop, masterclass, training of vrouwencirkel annuleren of verplaatsen naar een andere datum.

Overige bepalingen

 • als deelnemer aan een van de activiteiten of diensten van Mare Coaching, of aan een door ons ingehuurde derde, dien je de begeleider van de activiteit ten alle op de hoogte te stellen van de juiste informatie, waarvan je redelijkerwijs verwacht dat deze informatie belangrijk is voor de juiste uitvoering van de activiteit.
 • alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de activiteiten of diensten van Mare Coaching ontwikkelde documentatie, rapporten, lesmateriaal, advies, foto’s, teksten, afbeeldingen, content, oefeningen en dergelijke berusten bij Mare Coaching. Niets daarvan mag worden gedeeld met derden en/of vereenvoudigd. Al deze bovengenoemde zaken worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is jou als gebruiker van mijn website, lesmateriaal etc, niet toegestaan om iets ervan ter verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen.
  Kort samengevat: wil je graag iets gebruiken? Neem dan altijd contact op.

Aansprakelijkheid

De begeleider(s) vanuit Mare Coaching is/zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of vermissing van geld of goederen van deelnemers op de locatie. Alle deelnemers dragen daar zelf verantwoordelijkheid voor.

Ook ben jezelf verantwoordelijk voor je welzijn tijdens een activiteit van Mare Coaching. De begeleider(s) is/zijn niet aansprakelijk voor enige fysieke en/of psychische gevolgen waarvan de deelnemer denkt dat dit door deelname aan de activiteit komt. Je bent als deelnemer zelf verantwoordelijk en aansprakelijk hiervoor.

Iedere overeenkomst met Mare Coaching is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Begeleider(s) kunnen dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

Bent u ontevreden over een door Mare Coaching geleverde dienst, dan doet Mare Coaching haar uiterste best om daar samen met u uit te komen. Neemt u in alle gevallen contact op. Wanneer Mare Coaching onverhoopt toch aansprakelijk wordt gesteld, gaat de aansprakelijkheid van Mare Coaching niet verder dan de directe schade van eenmaal het overeengekomen (deel)factuurbedrag voor de desbetreffende dienst of activiteit.

Ethische code

Mare Coaching neemt deel aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. Een onderdeel van deze code is de klachtenregeling. Dit betekent dat u een onafhankelijke Klachtencommissie ter beschikking staat in het geval u een klacht heeft over de diensten van Mare Coaching. Ten aanzien van trainingen neemt Mare Coaching deel aan de Ethische Code en de klachtencommissie van Nobtra. Sandra Coolen is gecertificeerd Nobtra trainer.